مسابقه طرح  قرآنی صراط مرحله ی استانی در محل دارالقرآن بسیج شهرستان مشگین شهربا حضور نفرات برتر مرحله ناحیه ای برگزار گردید.

?

?